Bakalárska práca má svoju predpísanú štruktúru

Každý študent pred tým, ako úspešne ukončí vysokú školu prvého stupňa, musí najskôr napísať bakalárku. Vždy je bakalárska práca podmienkou pre získanie vysokoškolského titulu ako na prvom, tak i na druhom či treťom stupni vysokej školy. Pre získanie bakalára je logicky potrebné napísať prvú záverečnú prácu, ktorú označujeme pojmom bakalárska práca. Jej štandardný rozsah je 30 normostrán, čo zodpovedá počtu znakov = 54 000 vrátane medzier (1 normostrana = 1800 znakov).

Písanie bakalárskych prác za peniaze

Bakalárska práca s praktickou časťou
Praktická a teoretická časť bakalárskej práce

Je možné si nechať bakalársku prácu profesionálnou spoločnosťou, ktorá zastrešuje jednotlivých profesionálov z rôznych odborov. Tí majú bohaté skúsenosti a písanie bakaláriek nie je pre nich žiadny problém. V tomto smere by sme radi tiež uviedli, že cena bakalárskej práce je zvyčajne okolo 360-500 eur, vzhľadom na náročnosť práce a iné faktory. Dôležitý je termín dodania či sa jedná o expresné dodanie alebo štandardné, či je práca veľmi náročná, alebo nie a pod. Bakalárske peniaze na objednávku sa dajú vypracovať do 5 dní, v závislosti od vyššie spomenutých faktorov.  Je potrebné si dávať pozor na všelijaké indivíduá ponúkajúce tieto služby na bazoši alebo na facebooku. Práve tu existuje veľký potenciál, že dodané bakalárky nebudú spĺňať parametre ako je originalita či správne zapísanie zdrojov podľa ISO normy. Je lepšie sa vždy obrátiť na profesionálnu spoločnosť, ktorá sa písaniu bakalárskych prác venuje.

Bakalárske práce obsah

Každá bakalárska práca pozostáva z úvodu, jadra a záveru. Okrem toho je potrebné spomenúť titulný list, abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku. Samozrejmosťou je tiež poďakovanie a čestné prehlásenie študenta, použitá literatúra a prípadne aj prílohy, ak boli nejaké súčasťou bakalárskej práce. Úvod bakalárskej práce by mal zahrnúť motiváciu pre výber danej témy. Študent úvod má vypracovať z vlastných poznatkov, ktoré o tejto problematike má, pričom sa zameriava na súčasnosť v kontexte témy svojej bakalárskej práce. Jadro práce by sa malo skladať z čisto teoretických poznatkov, a teda sa pracuje s odbornou domácou a zahraničnou literatúrou (v 5% prípadoch). Pri zvyšných 95% prípadoch sa bakalárky skladajú z teoretickej a praktickej časti, kde študenti robia výskum v danej téme. Používajú na to metódu dotazníka, analýzy, kazuistiky, prípadne iný spôsob ako získať údaje z praxe. Tieto však považujeme za najtypickejšie pri písaní bakalárskych prác. Záver bakalárskej práce by mal obsahovať najdôležitejšie poznatky riešenej problematiky, ktoré sme rozoberali v práci. Nikdy nepoužívame ani v úvode, ani v závere práce zdroje. Spracovávajú sa vždy z hlavy zhotoviteľa bakalárky – študenta.