Daňové priznanie online v roku 2020

Daňové priznanie alebo hlásenie je povinný podať každý, komu vznikla daňová povinnosť podľa osobitného zákona, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňový subjekt je povinný daň zaplatiť najneskôr v lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Daňové priznanie online alebo hlásenie možno účinne podať na tlačive, telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak obsah údajov, ich rozsah a usporiadanie sú totožné so vzorom tlačiva ustanoveného ministerstvom. Daňové priznanie alebo hlásenie podané elektronickými prostriedkami musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

Elektronické podávanie daňového priznania

Daňové priznanie online a finančná správa

Podanie daňového priznania online je jednoduché

S finančnou správou je povinné komunikovať len elektronicky a podať daňové priznanie je dnes oveľa jednoduchšie, než bolo pred pár rokmi. Od 1. júla 2018 podávajú daňovému úradu podania elektronicky všetky fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov. Je potrebné, aby si podnikateľ vybavil prístup, resp. sa registroval pre elektronické doručovanie.

Daňové priznanie online je pre vás tou najlepšou voľbou. Pýtate sa prečo?

Aplikácie pre daňové priznania online automaticky spracovávajú maximálne limity, nezdaniteľné minimum, daňový bonus či príjmy oslobodené od dane. S pomocou aplikácie na vypísanie daňového priznania sa vyhnete akýmkoľvek problémom s odovzdaním nesprávneho daňové priznania, pretože vás dokáže upozorniť ak sa vo vašom daňovom priznaní nachádza chyba.  Ak máte záujem vytvoriť vaše daňové priznanie online, navštívte stránku https://www.mojedane.sk/aplikacia/, kde je uverejnená aplikácia, ktorá vám určite pomôže k bezproblémovému vyplneniu daňového priznania. K vyplneniu daňového priznania online potrebujete, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa zo Slovenska alebo zahraničia, rodné listy vašich detí, prípadne potvrdenie o platbách do 3. piliera (ak máte uzatvorenú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení). K vášmu daňovému priznaniu sa dostane prostredníctvom vášho emailu okamžite po zaplatení poplatku. Aplikácia daňové priznanie je schopná automaticky spracovať zahraničné príjmy podľa dohôd s jednotlivými štátmi. V dohodách sú uvedené metódy, ktorými sa zabraňuje dvojitému zdaneniu príjmov.  Aplikácia pracuje iba s typmi príjmov, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní typu A, to jest príjmy zo zamestnania, z dohôd, zo zahraničia a starobného dôchodku.

Bojíte sa, či je aplikácia daňové priznanie online bezpečná?

Nemusíte sa báť, pretože zárukou ochrany proti zneužitiu vašich osobných údajov je https protokol security a za bezpečnosť platieb zodpovedá Trust pay.