Frekvenčný menič a jeho konštrukcia

V prvom rade sa teda pozrieme na konštrukciu frekvenčného meniča a ten pozostáva z troch častí. Prvou z nich je obvod konvertora, ktorý je tiež nazývaný ako usmerňovač a jeho úlohou je premena striedavého prúdu na jednosmerný. Hlavným prvkom tejto premeny je dióda. Ďalším komponentom tejto časti frekvenčného meniča je vyhladzovací kondenzátor a jeho úloha spočíva vo vyhladení jednosmerného napätia. Druhou časťou frekvenčného meniča je obvod invertora, tzv. striedač. Predstavuje teda opak usmerňovača a po vykonaní potrebných operácií zabezpečuje opätovnú premenu jednosmerného napätia na striedavé. Treťou časťou je následne riadiaci obvod, ktorý participuje na výrobe a riadení výstupného napätia slúžiaceho pre napájanie riadeného motora. Frekvenčný menič má veľmi široké uplatnenie.

Frekvenčný menič a niekoľko princípov jeho činnosti 

Frekvenčný menič mení prúdy

Činnosť frekvenčného meniča

Frekvenčný menič má teda niekoľko princípov, pričom zoznam spomenutých začíname princípom zmeny napätia z jednosmerného na striedavé. V uvedenom prípade je možné uvažovať rovnako ako pri usmerňovači, ktorý má jednofázové striedavé napätie. Funkciu záťaže bude tvoriť lampa, ktorá nahrádza použitie motora. Takýto obvod je možné osadiť štyrmi spínačmi a tie sú párované. Pri následnom zapnutí a vypnutí teda menia svoj stav vždy oba spínače z danej dvojice súčasne. Pri zapínaní a vypínaní uvedených dvojíc taktiež preteká elektrický prúd skrz lampu v príslušnom smere. Pri zapnutí jednej dvojice spínačov preteká prúd jedným smerom, pri zapnutí druhej dvojice spínačov samozrejme druhým smerom. Frekvenčný menič taktiež pracuje na princípe zmeny frekvencie a ten spočíva v časovej zmene dĺžky spínania a vypínania príslušnej dvojice spínačov. Ak teda zopneme dvojicu spínačov, povedzme že na časový úsek 0,5 sekundy, následne je nutné na takú istú dobu zopnúť i druhú dvojicu spínačov. Tento proces je nutné opakovať stále dookola a výsledkom je produkcia striedavého prúdu, ktorý tak v časových intervaloch jednej sekundy mení svoj smer pri dosiahnutej frekvencii 1 Hz. Vo všeobecnosti teda platí, že možnosť zmeny frekvencie sa dá dosiahnuť práve zmenou preddefinovaného času. Samostatnou kategóriou princípov frekvenčného meniča sú princípy usmerňovania. V reálnych podmienkach v tomto ohľade dochádza k použitiu vyhladzovacieho kondenzátora a pre dosiahnutie jeho nabitia je v obvode prítomný vysoký nárazový prúd v momente pripojenia napätia. Aby bolo možné zabezpečiť ochranu pred poškodením prúdom, tak dochádza k zaradeniu odporu do obvodu frekvenčného meniča. Jeho úlohou je potlačenie nárazového prúdu v momente zapnutia.  

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke https://vyboelectric.sk/.